Казуси за НБУ

Казуси НБУ

Поръчка на казус з НБУ - Нов Български Университет – базова цена 50 лв.

Казуси НБУ
Казуси за НБУ

Изключение правят казусите по Статистика, Счетоводство, Математика за икономисти, Теория за вземане на решения, Моделиране на решенията, които цени се влияят от обема на поръчаните от Вас казуси, както и от честотата на Вашите заявки към нас.

Цената на казус може да е различна от посочената базова цена за казуси НБУ, в случай че казусът Ви се отличава със специфични изисквания към разработването му.

 

 

Предлагаме решаване на казуси по следните теми и специалности:

Банково дело
Бизнес план за инвестиции
Бизнес комуникации и делови преговори
Бизнес комуникации и етикет в туризма
Бизнес стратегия на малката фирма
Връзки с обществеността
Въведение в публичната администрация
Външноикономическа дейност на фирмата
Данъчно облагане. Застраховане
Екология и природознание в туризма
Застраховане на малки и средни фирми
Защита на интелектуалната собственост
Икономика за мениджъри
Икономика на малкото и средно предприятие
Икономика на природоползването
Икономика на труда
Икономика на туристическата фирма
Икономически структури и индустриална организация
Икономически теории
Индустриална организация
Интелектуална собственост
Информационно осигуряване в туристическата дейност
Информационни системи
Информационно технологии в бизнеса
Логика, философия
Макроикономика
Макроикономически анализи
Маркетинг и реклама на малка фирма
Маркетинг на услугите
Маркетинг на туристическия бизнес
Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност
Мениджмънт на туристическата фирма
Международен маркетинг
Международна икономика
Международно междуфирмено сътрудничество
Микроикономика
Организационно поведение
Организация на малкото предприятие
Основи на екологията
Основи на маркетинга

Основи на правото

Основи на публичното право
Основи на стопанското управление
Пари, банки и капиталови пазари
Планиране и прогнозиране
Пласментна политика
Поведение на потребителя
Правна защита на конкуренцията
Правна култура на бизнес ръководителя
Правни проблеми на малката фирма
Правно регулиране на маркетинговата дейност
Правно регулиране на туристическата дейност
Практикум по езикова култура
Предприемачество
Предприемачество /маркетинг, реклама и бизнескомуникации/
Приложна математика за икономисти
Публична финансова администрация
Пъблик рилейшънс и туристическа анимация
Регионална икономика
Рекламен дизайн
Рекламна политика
Специализирани видове туризъм
Сравнителна стопанска история
Стокова политика и иновационен маркетинг
Стратегически мениджмънт
Теория на вземане на решения
Техника на външнотърговската дейност
Технология и организация на ресторантьорството
Технология и организация на туристическата дейност
Технология и организация на хотелиерството
Търговско право
Управление на информационните системи
Управление на качеството
Управление на маркетинговата дейност
Управление на националната икономика
Управление на проекти
Управление на промените
Управление на промените и фирмената култура
Управление на смесени фирми
Управление на човешките ресурси
Финансов анализ на инвестициите
Финансови посредници и пазари
Финансово счетоводство
Финансово управление на малка фирма
Ценова политика

ОТНОСНО КАЗУСИ ЗА Нов Български Университет, МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ – БОТЕВГРАД И МТМ КОЛЕЖ СОФИЯ!!!

Предупреждаваме Ви, че от 2009 година трите университета въведоха система Moodle, която сканира Вашите разработки за плагиатство, и всеки текст, когато има в него „copy/paste” не само от Интернет, но и от учебници или разработки на Ваши колеги или минали разработки, и този процент е над 40% автоматично получават оценка „Слаб 2” без да се преглеждат от преподавател, така че всяка фирма на пазара предлагайки Ви „конкурентни” ниски цени за казус или курсова работа може да е некоректна и да злоупотреби с Вашето доверие, при което Вие да бъдете скъсани на съответния изпит или да не Ви допуснат изобщо до него.

В случай, че Ви интересува решаване на казус за друг университет или по тема/специалност, която не е включена в списъка – свържете се с нас!