Услуги

изработка на дипломна работа
изработка на дипломна работа

Услугите обхващат

  • изработка на дипломнa работa
  • разработка на магистърскa тезa,
  • писане на курсовa работa,
  • писане на реферати,
  • писане на есета,
  • разработка на доклади,
  • създаване на протоколи,
  • изготвяне на проекти,
  • разработки на казуси,
  • разработваме и въпроси за държавни изпити.

 

Razrabotki-bg.com предоставя комплексни услуги в комерсиалното консултиране на учащите – студенти и ученици, дипломанти и докторанти.

В нашата работа използваме материали както на български, така и на руски, английски и немски език.
Основно работата ни е свързана с УНСС, НБУ, МВБУ; МВЗФ; СУ, ТУ, като особено внимание обръщаме на казусите за НБУ и МВБУ – Ботевград, поради тяхната специфика и поради факта, че са съществен процент от нашата работа. Други важни за нашата работа университети са БСУ, ВСУ, ПУ, МГУ, както и много други.
Приоритет е комплексното обслужване на клиентите, обхващащо разработването и свързаните с него процеси – създаване и обработка на текстове, преводи, сканиране. Крайният продукт включва цялостното изготвяне на текста със съпътстващите го на научен апарат /бележки под линия/, приложения, съдържание, използвана литература и заглавна страница, както и съставяне на резюме и отговори на въпросите от рецензията при дипломните работи и проекти. Запознати сме с изискванията на всички български и редица чужди университети за оформление и съдържание на писмените материали.

Подробности за начина ни на работа, документите с които работим и правата и задълженията на клиента и на Razrabotki-bg.com, можете да прочетете в секция „Условия”.

Разработване на дипломна работа от екипа на Razrabotki-bg.com

Как се случва изработка на дипломна работа? Информация за разработката на дипломна работа и изготвянето на дипломни работи от Razrabotki-bg.com.
Въпросът изисква да се изясни същността на дипломната работа и дипломирането.
Първо, дипломна работа е общ термин и на теория обхваща видовете бакалавърска теза /наричана най-често дипломна работа/, магистърска теза и дипломен проект. Бакалавърската теза обикновено е върху обща тема, на базата на неголям набор източници, като не винаги е с ясно откроена структура, но задължително присъства използвана литература, но не винаги библиография.
Задължително дипломната работа има теоретична и практическа част, а понякога и глава за изводи и препоръки, но по-често тази роля се играе от заключението. Само отчасти е аналитична, в огромната си част е компилативна, като изисква добро владеене на теоретичната база и някакви макар и не обширни практически познания.
Обемът й варира от 50-60 стандартни машинописни страници.
Най-често бакалавърски тези разработваме по икономически специалности в български и чуждестранни университети.

Дипломния проект се създава на базата на

специфично задание с определени стойности, характерен е за техническите университети, с висока степен на техническа сложност, като задължително включва проектна част във вид на чертежи, платки, модели, изчисления, макети и т.н. според нас е неправилно да се нарича изработка на дипломна работа по какъвто и да е повод.
Аналитична в строгите рамки на предварителното задание, тази разработка изисква точност, но не винаги творчество. Решава се в обем от 50 до 100 стандартни машинописни страници, като почти винаги се използва шрифт TNR 12.
Магистърската теза /магистърска дипломна работа/ се разработва по конкретен проблем, често е по-малка по обем от бакалавърската теза, но с по-високо ниво на академичен принос, като е почти изцяло аналитична. Обикновено е в обем от 70 до 80 стандартни машинописни страници.
Магистърски тези изготвяме най-често за НБУ, СА „Д.А. Ценов”; УНСС, Варненски университет; Софийски университет „Св. Климент Охредски”, Пловдивски университет; Бургаски свободен университет; Варненски свободен университет; МВБУ – Ботевград; Технически университет; Частен колеж „Делта”, чуждестранни университети и други.

Държавен изпит

е алтернативата на дипломната работа и представлява явяване на писмен и/или устен изпит пред Дипломна комисия, като подготовката се базира на учебния материал, рамкиран от конспект, въпросите, от който е най-добре да се разработят в обем от 3 до 5-10 страници според вида, същността и обема на изучаваната материя, някои специалности завършват с повече от един държавен изпит, с практически изпити и т.н.
Държавни изпити разработваме основно за хуманитарни и икономически специалности за всички университети в страната. При изработка на дипломна работа едно от нашите основни изисквания е разработката да отразява самостоятелен принос на автора и коректно позоваване на чужди източници на информация.