Готови дипломни

Дипломни работи
Готови дипломни работи

Готови дипломни работи на страхотни цени

На Вашето внимание екипът на Razrabotki-bg.com предлага архив с готови дипломни работи, курсови работи и други разработки.

Цени

Цена за една дипломна работа – 50 лева.

Цена за две дипломни работи – 80 лева.

Цена за индивидуална дипломна работа /при закупуването й тя се премахва от списъка и не се предлага повече в сайта/ – 80 лева

Други готови разработки

Фирмата разполага и с над 3000 курсови работи, казуси, реферати, есета по икономика, финанси, маркетинг, труд и управление на работната заплата, туризъм, европеистика, казуси за НБУ, право, валутни пазари, литература, история, журналистика, реклама и ПР, стопанска история и география, естетика и екология.

Списък от наличните в момента готови дипломни работи:

  • Финансов анализ на фирма „Микродвигатели“ АД
  • Анализ на финансовия резултат и рентабилността на примера на „Дружба“ АД
  • Отчитане, анализ и управление на краткотрайните активи в „Дружба“ АД
  • Инвестиционен бизнес проект за закупуване на оборудване за производство на нов продукт – ЕООД „Финтехмаш“ – гр. Пловдив
  • Разработване на инвестиционен бизнес план на Технологичен район „Далекосъобщения“ – гр. Монтана
  • Бизнес план на СД „Млечен път“
  • Характеристика и оценка на северното подножие на Витоша (от Княжево до Панчарево)
  • Състояние на екотуризма в България в частност в национален парк „Централен Балкан“
  • Същност и особености на екотуризма в България през 2009-2010г.
  • Туристически круизи в България. Същност и специфика
  • Родителски програми за превенция и корекция на заекването в детска възраст
 • Групово обучение на ученици
  • Индивидуализация на терапевтичния подход при деца със специфични обучителни трудности
  • Автомобилно застраховане
  • Сецесионът – нова изразност в българското изкуство
  • Социално-икономически проблеми при преминаването от военна към гражданска организация на войските на Министерството на транспорта
  • Отчетно-информационни проблеми при платежното посредничество на банките
  • Иновации в Търговските банки през 2010-2011г. в България на примера на „ОББ“ АД
  • Банков контрол
  • Състояние и насоки за развитие на птицевъдството
  • Лобиране в Европейски съюз
  • Финансово програмиране
  • Ликвидност и отчитане на паричните потоци на предприятието
  • Финансов анализ на стопанската дейност на фирма „Х“ с цел икономическа обосновка за предоставяне на банков кредит
  • Роля, място и функции на банката за обслужване на туристическата фирма
  • Митническа система – мита и митнически контрол – предпоставка за приемане на България в Европейския съюз
  • Усъвършенстване на митническия контрол като фактор за присъединяване на България към митническата теория
  • Мита и митническа политика в Република България
  • Стратегия по програма ИСПА за устойчиво развитие на околната среда
 • Празникът на София
  • Literature – beneficial and language learning process
  • Мобилни мрежи от трето поколение
  • Маркетинг във фармацевтичните предприятия
  • Философия на маркетинга
  • Маркетинг на автомобилното застраховане
  • Особености на маркетинг – микса в туризма
  • Технология на маркетинговото управление на банките
  • Целевият пазар като елемент от маркетинговата стратегия на фирма „Аспект“ ООД
  • Маркетингов анализ на фирма, на примера на конкретна фирма – 6 разновидности на дипломни работи, обхващащи анализ за периода 2008-2010г.
  • География на населението и трудовите ресурси на България
  • Управление на труда – работна среда
  • Управление на трудовите ресурси в конкретна фирма – 6 разновидности на дипломни работи, обхващащи анализ за периода 2008-2010г.
  • Мотивация на трудовите ресурси на примера на конкретна фирма
  • Управление на трудовите ресурси по стандартите за качество на ЕС
  • Международни митнически конвенции
  • Управление на валутния риск и счетоводно отчитане
  • Финансов анализ на фирма – 6 разновидности на дипломни работи, обхващащи анализ за периода 2008-2010г.
  • Масовият туристически поток в България
  • Анализ на туристически обект в България – Боянската църква
  • Счетоводен отчет на приходите на стопанското предприятие на примера на фирма „Х“
  • Счетоводно годишно приключване на фирма на примера на фирма „Х“
  • Стратегическо управление на фирма, на примера на фирма „Х“
  • Междуличностните отношения в педагогическия колектив на примера на Френска гимназия – София
  • Диагностика и управление на професионалния стрес в МВР
  • Мотивация на служителите от специалните служби в МВР
  • Мотивация на сестринския персонал в България
  • Възможности за усъвършенстване на системата за отчитане на производствените и извъпроизводствени разходи с оглед калкулиране на пълна и съкратена себестойност на примера на конкретна фирма
  • Практико-теоретичен анализ на учебната система в Бълтария за периода 2007-2011г.
  • Приватизацията в България за периода 1992-2006г.
  • Практико-теоретичен анализ на Закона за счетоводството от 4 август 2011г.
  • Присъединяването на България към Европейския съюз и фирмената стратегия на „Главболгарстрой“ АД
  • Методологически проблеми на хармонизирането на висшето образование в ЕС и България
  • Електронна търговия, създаване на уеб страница
  • Управление на качеството на човешките ресурси според изискванията на ISO 9001:2000 в „Глобул“
  • Функции на социалния работник в Дома за медико-социални грижи, гр. Ямбол
  • Позициониране на хотелски обект по примера на хотел „Рила“ в КК „Боровец“
  • Управление на продажбите по територии на примера на конкретна фирма
  • Реклама на Кока Кола в телевизията – 2011г.
  • Рекламна стратегия на „Арома“ АД – 2011г.
  • Управление на човешките ресурси в „Данон България“ АД
  • Организация на производството на индустриална фирма (на примера на Комбинат за цветни метали – Пловдив)
  • Външна търговия между България и Италия за периода 2008-2011г.
  • Проблеми на технологията и организацията на данъчния контрол за системата или по отделни видове данъци
  • Анализ на позициониране на българските вина на Английския пазар
  • Анализ на състоянието на логистичните дейности и тяхното управление в „Нестле София“ АД.

   Анализ на логистичната дейност на конкретна фирма за 2010г.

  • Развитие и тенденции на капиталовия пазар в България за периода 1990-2010г.
  • Външно търговски сделки на търговска фирма
  • Глобализация и антиглобализъм – същност, фактори за развитие и резултати
  • Хармонизиране на данъчното законодателство в България спрямо изискванията на ЕС в частта за ДДС ставките
  • Ефектът от членството в ЕС за малките страни
  • Ефективност от маркетинговата дейност на фирмата
  • Същност на стратегическото управление на фирмата по примера на конкретна фирма
  • Интеграция на знания в „ЦБА“ АД – предпоставка за пазарна конкурентоспособност
  • Журналистиката – политика, шоу-бизнес и реклама в България
  • Жизнен цикъл и разработване на нови продукти
  • Задачи на счетоводството при отчитане на контокорентните кредити
  • Същност и теоретични аспекти на презастраховането в България през 2010г.
  • Инвестиционен бизнес проект за закупуване на оборудване за производство на нов продукт – ЕООД „Финтехмаш“
  • Инвестиционен проект за създаване и развитие на курортен комплекс „Шкорпил“, с. Шкорпиловци, община Долен Чифлик, област Варна
  • Инвестиционна политика на предприятие в сферата на индустрията
  • Иновационна политика и нейната роля за повишаване ефективността и конкурентоспособността на фирмата.
   Инфлация и инфлационна обезценка на парите в България по време на валутен борд
  • Инфлацията в България през последните години
  • Макроикономическа политика на българските правителства в период на преход от планова към пазарна икономика
  • Макроикономическа политика на българските правителства при прехода към пазарна икономика 1989-2010г.
  • Качество и конкурентоспособност на хотелиерския продукт.
  • Комуникационна политика на фирмата.
  • Конкурентоспособност на българската икономика в условията на присъединяване към ЕС – състояние и перспективи.
  • Кредитиране на предприятията от търговските банки.
  • Личното подоходно облагане в данъчната система на Република Ирландия и възможност за подобряване ефективността на българското данъчно облагане на физически лица по примера на Република Ирландия.
  • Маркетингов корпоративен анализ на външнотърговска фирма „Елиад-ахад“ ООД град Пловдив.
  • Маркетингови концепции за развитие на заведение за бързо хранене (на примера на верига ресторанти Happy Bar & Grill).
  • Маркетингова стратегия на развитие на фирмата на принципа на Била.
  • Медийна политика на правителството и изграждане на представи в обществото.
  • Набиране, подбор и обучение на персонал във фирмите - готови дипломни работи
  • Обща характеристика и организация на митническия контрол; митническо оформление на стоките за внос и износ; международни митнически конвенции.
  • Организационни и технологични аспекти на контрола върху вноса и износа на левове, чуждестранна валута и благородни метали.
  • Организационни форми на предприемачество и внедряване на нов продукт.
  • Организационни методологически проблеми на митническия контрол.
  • Организация и технология на дейността на търговска верига Билла.
  • Организация и управление на рекламната дейност на фирмата на примера на конкретна фирма – три варианта на дипломни работи от 2010 и 2011г.
  • Организация и управление на складовия процес.
  • Организация и управление на рекламната дейност на фирмата по примера на конкретна фирма.
  • Организация на кредитната дейност на търговските банки.
  • Организация на отчитането на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията по примера на Пловдив – БТ АД.
  • Организация на управленската дейност в социалното подпомагане.
  • Организация на продажбеното представяне.
 • Продуктов мениджмънт на фирма.
 • Одит на нестопанските предприятия на примера на „БЧК“ Габрово.
 • Същност и особености на одитната дейност на примера на конкретно предприятие – 2006г.
 • Пиар-комуникации на варненските културни институти – драматичен театър, куклен театър и опера.
 • Планиране и контрол на производството.
 • Планиране на рентабилността във фирма за куриерски услуги – аналитични аспекти.
 • Подбор и обучените на човешките ресурси в хотел в София.
 • Политика на регионално развитие на България готови дипломни работи
 • Политика спрямо малките и средните фирми и нейните измерения в България.
 • Потребителско поведение и фактори, влияещи върху него на примера на „Нестле“ АД.
 • Финансов анализ на българска ферма, изградена по критериите на ЕС.
 • Преките чуждестранни инвестиции.
 • Проблеми на изследване на състоянието на логистиката в България
 • Разработени теми за държавен изпит по логистика за УНСС – 100лв.
 • Проблеми на контрола върху сделките и плащанията с чуждестранна валута.
 • Проблеми при кредитиране на малкия и среден бизнес в България.
 • Прогнозиране на валутните курсове - готови дипломни работи
 • Продажби на търговска фирма на примера на „Унипак“ АД, гр. Павликени.
 • Продуктовата и иновационна политика при формиране стратегията на фирмата.
 • Публичният образ на „Пепси кола“ и „Кока кола“ корпоративен (сравнителен) анализ за периода август 2011-август 2011.
 • Разработване на инвестиционен бизнес план на Технологичен район „Далекосъобщения“ – гр. Монтана.
 • Разработване на план за маркетингово проучване на „Арома“ АД.
 • Рекламна стратегия на хотел през 2010г.
 • Роля, място и функции на банката за обслужване на туристическата фирма.
 • Роля на корпоративното управление в Русия.
 • Състояние и перспективи на реформата в Следствието.
 • Теория на простите числа готови дипломни работи
 • Управление маркетинговата дейност на ЕТ „Стил“.
 • Управление на стоковите запаси на фирмата по примера на фирма „Адитекс“ гр. София.
 • Същност и особености на Европол.
 • Постиженията на Обединена Европа след Договара от Лисабон 2010г.
 • Влияние на икон0мическия растеж на България върху доходите и цените на недвижимите имоти.

И още над 3000 дипломни работи и магистърски тези при запитване...

Архивът с дипломни работи се обновява всеки месец.

В случай че се интересувате от разработване на дипломна работа по Ваша тема и с индивидуални изисквания вижте цените за поръчка на дипломна работа.